Numbers to 20 Worksheet

Numbers to 20 worksheet for grade one.

Q.1 Write the missing number
1) 10 ___ , ____, 13, 14 ____, 16 ,_____ 18, ____ 20

Q.2 Match the following .
1) 12              a) Eleven
2) 17             b) Fourteen
3) 11              c) Sixteen
4) 15              d) Twenty
5) 18              e) Thirteen
6) 19              f) Nineteen
7) 16              g) Twelve
8) 20              h) Fifteen
9) 13              i) Eighteen
10) 14          j) Seventeen

Q.3 Draw as per the example
11           ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣
1) 17
2) 18
3) 14
4) 12
5) 13
6) 16
7) 19
8) 20

Q.3 Write the number against the pictures
1)♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
2) ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠
3) ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣
4) ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗ ⊗
5) ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕
6) ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
7) ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇
8) ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
9) Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

Q.4 Match the following .
1) ∝ ∝ ∝ ∝ ∝ ∝ ∝ ∝ ∝ ∝                          a) 12
2) 霳 霳 霳 霳 霳 霳 霳 霳 霳 霳 霳 霳              b) 10
3) ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥                          c)11
4) ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺                    d) 13

Q.5 Write the number names.
1) 12
2) 11
3) 13
4) 18
5) 14
6) 17
7) 16
8) 10
9) 15
10) 19
11) 20

Numbers to 20 worksheet

1st Grade Math

Home